1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals Race Matters

You are searching about 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals, today we will share with you article about 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals was compiled and edited by our team from many sources on the internet. Hope this article on the topic 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals is useful to you.

Race Matters

“Përveç këtyre u zbuluan dhe treguan detyrat e qeverisë

kombe dhe grupe kombesh në nivel kombëtar [during the Reign of Jesus Christ], do të ketë pozicione me përmasa të mëdha në nivel ndërkombëtar në fushën e funksioneve shkencore dhe shoqërore. Dhe ka disa indikacione se cilat do të jenë disa prej këtyre operacioneve, dhe personeli i mundshëm, nëse jo i mundshëm.

Meqenëse Noeu jetoi i pari, ne tani i hedhim një sy Noeut. Në kohën e Noesë,

Shkaku kryesor i dhunës dhe kaosit të kushteve botërore ishte racor

urrejtjet, martesat ndërracore dhe dhuna racore e shkaktuar nga ajo e njerëzve

përpjekjet drejt integrimit dhe bashkimit të racave, në kundërshtim me ligjet e Zotit. Perëndia kishte vendosur vijat kufitare për kombet dhe racat në fillim (Ligj. 32:8-9; Veprat e Apostujve 17:26). Por njerëzit kishin refuzuar të qëndronin në tokat që u kishte caktuar Perëndia. Ky ishte shkaku i korrupsionit dhe dhunës që i dha fund asaj bote. Për 100 vjet Noeu u kishte predikuar njerëzve rrugët e Perëndisë – por ata nuk ia vunë veshin.

Në atë kohë, edhe sot, ajo botë u përball me një shpërthim të popullsisë. Ishte kur “njerëzit filluan të shumohen mbi faqen e dheut” (Zan. 6:1). Jezusi tha, për kohën tonë, pikërisht tani, “Por si ditët e Noeut [Noah] kështu do të jetë edhe ardhja e Birit të njeriut” (Mat. 24:37) – ose, si në Lluka 17:26, “Dhe siç ishte në ditët e Noeut, ashtu do të jetë edhe në ditët e Birit të njeriut.” Kjo do të thotë, ditët pak para kthimit të Krishtit. Sot, luftërat racore, urrejtjet racore, trazirat racore dhe problemet racore janë ndër problemet më të mëdha sociale në botë.

Noeu thjesht u predikoi njerëzve gjatë jetës së tij njerëzore. Por Noeu, në

ringjalljes, e pavdekshme, në fuqi dhe lavdi, do t’i jepet fuqia

zbatojnë rrugët e Perëndisë në lidhje me racën.

Duket qartë se Noeu i ringjallur do ta bëjë këtë kryesoni një projekt të madh të zhvendosjes së racave dhe kombeve, brenda kufijve që Zoti ka vendosur, për të mirën e tyre më të mirë, lumturinë dhe bekimet më të pasura. Ky do të jetë një operacion i jashtëzakonshëm. Ajo do të kërkojë organizim të madh dhe të gjerë, të përforcuar me fuqi për të lëvizur kombe dhe raca të tëra. Këtë herë, popujt dhe kombet do të lëvizin atje ku Zoti ka planifikuar për ta dhe asnjë sfidë nuk do të tolerohet.

Çfarë paradoksi. Njerëzit do të detyrohen të jenë të lumtur, të kenë paqe, të gjejnë jetë të bollshme dhe të gëzueshme!”.

Fragment nga Misteri i epokave, shkruar nga Herbert W. Armstrong (theksimi im).

Si një besimtar i vendosur në të vërtetën e qartë të Biblës që Herbert W. Armstrong mësoi me guxim, duke e përdorur atë si bazën time, unë i kam mbrojtur doktrinat tona në shumë forume dhe ndaj këtë shembull:

Unë jam i sigurt se ju jeni të vetëdijshëm se Bibla është një Libër etnocentrik që merret me popullin hebre, Dymbëdhjetë fiset e Izraelit, dhe përmend vetëm kombet e tjera në atë masë që ata vijnë në kontakt me popullin tonë izraelit. Brit Am Israel zbulon identitetin modern të këtyre popujve.

Aty është KOMBI dhe aty është KISHA. Kombet izraelite të Perëndisë kanë Ligjin e veçantë të Moisiut që u jep të huajve/johebrenjve rezidentë të drejta të ndryshme për t’u trajtuar në mënyrë të drejtë, pronë e tyre dhe të tilla, por jo të drejtën për të thënë ose pjesë në ushtrimin e QEVERISË. Ligji për të Drejtat e Votimit duhet të shfuqizohet dhe të trajtohet si një gabim i pabesë dhe lebroz në gjykimin kombëtar.

Kisha është e bazuar në Izrael (Rrënja), por me kënaqësi përfshin shumë

Johebrenj (Degë) që janë shartuar në Familjen shpirtërore dhe kanë të njëjtin potencial shpirtëror njerëzor të pabesueshëm si izraelitët: të lindin fjalë për fjalë në Mbretërinë e vërtetë-Familjen e Perëndisë që e kapërcen këtë mish. Kisha e Perëndisë duhet të qartësojë dhe të bëjë të njohur gjerësisht pozicionin biblik mbi racën dhe hirin.

Bibla është një libër kristocentrik.

E GABUAR. Bibla është një libër etnocentrik që përfshin në zemër të mesazhit të saj hyjnor Mbreti i Izraelit do të shpëtonte Izraelin dhe johebrenjtë, “në fillim judeut dhe gjithashtu grekëve” (Romakëve 1:16). Do të ishte politikisht jokorrekte sot t’u afroheshim judenjve (përfaqësuesit të të gjithë izraelitëve) së pari dhe më pas grekëve (përfaqësuesit të të gjithë johebrenjve). Por është biblike!

Romakëve 9:3-5

3 Sepse do të doja që unë vetë të isha i mallkuar nga Krishti për mua

Vëllezër, bashkatdhetarët e mi sipas mishit, 4 cilët janë izraelitë, të cilëve u përket birësimi, lavdia, besëlidhjet, dhënia e ligjit, shërbimi i Perëndisë dhe premtimet; 5 prej të cilëve janë baballarët dhe prej të cilit, sipas mishit, erdhi Krishti, që është mbi të gjithë, Perëndia i bekuar përjetësisht. Amen.

Disa do të debatonin më kot kundër Palit edhe për faktin se i kishte vënë re dallimet e ligjshme ose për të bërë një dallim midis vëllezërve të tij, bashkatdhetarëve të tij dhe mbarë njerëzimit.

I gjithë fokusi i Dhiatës së Re është zbërthimi i

ndarjet midis njerëzve në bazë të racës, klasës dhe statusit.

Përsëri: Aty është KOMBI dhe aty është KISHA.

I njëjti Testament i Ri që thyen ndarjet, pengesat në rrugën e mundësive tona të barabarta për hyrjen në Familjen e Mbretërisë së Perëndisë, ende predikon që gratë nuk duhet të predikojnë, se gratë duhet t’u nënshtrohen burrave të tyre të dashur dhe fëmijëve të bindur ndaj prindërve të tyre të durueshëm. dhe skllevër të zotërve të tyre (1 Korintasve 14:34, 1 Timoteut 2:12). Ekziston një urdhër biblik për t’u ndjekur dhe role unike që të gjithë duhet të luajnë në Kishë, familje apo komb (Isaia 19:25, 1 Korintasve 12:18).

Megjithatë, disa njerëz preferojnë të ndjekin ndjenjat e tyre të paqëndrueshme, duke u lëkundur nga emocionet e tyre dhe të rebelohen kundër Fjalës dhe Vullnetit të Zotit, duke refuzuar të nënshtrohen, krenarë dhe kokëfortë, duke mos e kuptuar se kjo nuk ka të bëjë me komplekset e tyre të inferioritetit apo komplekset e superioritetit të të tjerëve. , por çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar siç ka vendosur Zoti! Burrat janë burra, gratë janë gra, izraelitët janë izraelitë dhe johebrenjtë janë johebrenj!

Shpirtërisht ne të gjithë kemi një mundësi të barabartë, një herë të thirrur, për zyra të ndryshme administrative në Mbretërinë-Familjen e Perëndisë. Disa ish-johebrenj dhe gra do të jenë më të mëdhenj se disa ish-izraelitë. Është ajo që ne bëjmë me atë që Perëndia na ka dhënë dhe Zoti na ka dhënë role, pozicione dhe kufij të ndryshëm për të punuar brenda kësaj jete të të jetuarit dhe të të mësuarit. Gratë nuk duhet të ndihen xheloze për burrat, as për johebrenjtë e izraelitëve, as për Jozefin e Judës ose për Judën e Jozefit, as për izraelitët e levitëve ose për levitët e priftërinjve. Satanai mund të përdorë një rrënjë të hidhur zemërimi ose pakënaqësie, xhelozie, lakmie, për të ndotur ata që e lënë vigjilent. Ne të gjithë kemi vendin tonë të duhur qoftë brenda Kishës, kombit apo familjes sonë të kombeve.

Ndarja e një njeriu të bashkuar nuk ishte një dhuratë, ishte ndëshkim

për një brez që ishte arrogant dhe vendosi që duke u bashkuar ata

do të ndërtonte një kullë drejt qiejve.

Ishte edhe bekim edhe mallkim. Ligji i Përtërirë 32:8 dhe gjetkë zbulon se Perëndia kishte paracaktuar të ndante tokën, tokën, me izraelitët në mendje (duke e ditur se Ai do t’i krijonte) si trashëgimi të ndryshme pavarësisht nga mëkati, ashtu siç ka ndarje brenda Tokës së Shenjtë për 12 Fiset e Izraelit që nuk janë përçarëse (Ezekieli 47:21). Dhe ata johebrenj përfaqësues, që kanë adoptuar rrugët tona, do të mbeten të ndarë, por të barabartë (në një farë mase), duke u dhënë zona të caktuara si trashëgimi (Ezekieli 47:2).

Çdo paralajmërim kundër martesës së përzier ishte në bazë të mbajtjes së tyre

praktikat fetare të pastra, duke mos e mbajtur të pastër racën.

Duket se janë të dyja, pasi ka DUALITET në Shkrim, diçka fizike që shpesh përfaqëson diçka shpirtërore (Ezdra 9:2). Zanafilla 30:34 dhe 35:2 zbulojnë se familja e Labanit ishin adhurues idhujsh, duke përfshirë Rakelën dhe Lean. Prapëseprapë, Jakobi u largua për t’u martuar brenda llojit të tij, nga farefisi i tij, ashtu si bëri Isaku (Zanafilla 24:4, 28:1-2). Çdo martesë e përzier është e dokumentuar në Bibël dhe është një përjashtim nga rregulli, dhe personi ndjek fenë e Izraelit.

Zoti i krijoi garat dhe ne krijojmë një pamje të bukur…

NËSE… përziejmë. Nëse do të të dorëzoja një pallat me 100 ngjyra bojë, dhe ti i mbante ato ngjyra të ndara nga hapësira të mëdha të bardha në një kanavacë, sa e bukur dhe e ndërlikuar mund të ishte piktura juaj?

Zoti nuk gaboi duke na bërë secilin të bukur, por duke mos dashur që ne të turbullojmë ngjyrat dhe karakteristikat tona unike. Kjo është një formë tradhtie bashkëshortore, falsifikimi, zbehja e popujve tanë përkatës dhe mosrespektimi i të afërmve tanë. Ne duhet të qëndrojmë brenda kufijve që Zoti ka vendosur: lloj pas lloji.

Ne jemi trupi i Krishtit. Një trup, një shpirt.

Përsëri, kjo është KISHA. Pavarësisht kësaj, gratë ende nuk mund të predikojnë dhe është ende “në fillim për hebrenjtë dhe më pas për grekët”. Ekziston një urdhër që duhet të ndjekim nëse duam t’i qëndrojmë besnikë Perëndisë së Hebrenjve, Perëndisë tonë të Madh Krijues, Perëndisë të Biblës.

Ju duket se po nënkuptoni se ka një rrënjë racore —

ndoshta me origjinë biblike — deri në varfërinë dhe imoralitetin që çoi në incidentin në Toledo.

Unë besoj se çdo mëkat ka një rrënjë shpirtërore. Ne të gjithë jemi mëkatarë dhe kemi nevojë për hirin. Megjithatë, a nuk e dini se Zoti tha se do t’i ndëshkonte izraelitët dhe hebrenjtë me johebrenj të veçantë që do të vepronin si kafshë, duke arritur kulmin në konfederatën e mbretërive johebrenj të udhëhequr nga BISHA? Përtej Babilonisë: Ngritja dhe Rënia e Evropës paralajmëron për këtë FUQI BISHORE në rritje në Evropë!

A është Zoti racist? A ishin racist Isaia dhe Danieli dhe të tjerët që u referoheshin vendeve dhe udhëheqësve të ndryshëm johebrenj si kafshë? Apo realiste? A do të thotë kjo që çdo johebre është një kafshë e egër? Patjetër që jo! Ashtu si çdo izraelit sigurisht që nuk është një qengj i pastër! Megjithatë, si mund t’i referohet Perëndia “më të këqijve të paganëve” që AI do të sillte kundër kombeve tona hipokrite izraelite nëse disa njerëz nuk janë më keq se të tjerët, duke marrë parasysh të gjitha gjërat?

Nuk të njoh aq mirë sa të të klasifikoj si person kështu që nuk do ta bëj këtë, por këndvështrimi që shpreh këtu është racist.

Me kënaqësi do të jem po aq “racist” siç më mëson Bibla, sado politikisht jokorrekt.

Nuk ka dyshim se hebrenjtë janë populli i zgjedhur i Perëndisë. Por

Bibla nuk u shkrua për të na afruar dhe për të na mësuar më shumë rreth hebrenjve.

Çifutët janë vetëm një pjesë e DYMBËDHJETË fiseve të Izraelit, siç janë nxjerrë Shtetet e Bashkuara dhe Britania në Profeci, por e keni gabim se Bibla nuk është shkruar për të na afruar dhe mësuar më shumë rreth hebrenjve. Me sa duket ju nuk jeni dakord me deklaratën e Yashua se “shpëtimi është i Judenjve” dhe “ne e dimë se kë adhurojmë” dhe se si profetët zbulojnë e gjithë bota së shpejti do të ndjekë hebrenjtë për të mësuar më shumë rreth Zotit biblik dhe se si Izraeli (të gjithë 12 Fiset) do të jenë Kombi Shërbëtor i Perëndisë, Drita e Tij për të gjitha kombet, kur të gjitha kombet të dalin për të mësuar për Perëndinë e JAKOB-IZRAELIT (Zakaria 8:23, Isaia 2:3).

Ju lutemi mos u ofendoni nga Zoti. Perëndia ka caktuar që bota do të mësojë gjithçka rreth Planit të Tij të Shpëtimit dhe Birit të Tij, nëpërmjet popullit të Tij, Izraelit, kryesisht nëpërmjet anglo-saksonëve dhe hebrenjve. Është thirrja jonë KOMBËTARE, e bazuar në racë dhe hirin (Romakëve 11:28-29).

Johebrenjtë mund dhe duhet të mësojnë dhe të përvetësojnë si standardin tonë më të lartë të jetesës, të dhënë nga Perëndia (1 Korintasve 12:2). Na u zbulua për ta ndarë me botën!

Ju po këmbëngulni se disi Zoti nuk e njeh atë një Kaukazian

gratë dhe një burrë afrikan mund të bëjnë një fëmijë të bukur karamel ose ngjyrë kafe që është jashtëzakonisht e bukur. E njëjta gjë është e vërtetë për të gjitha racat e tjera që përzihen.

Nëse Zoti do të donte këtë, Ai do ta kishte krijuar atë. Në vend të kësaj, ne kemi tre racat kryesore dhe ato që janë holluar/falsifikuar pa fajin e tyre. Mos harroni se njëra nga motrat e mia është e martuar me një burrë të mirë meksikan, dhe njëra nga motrat e mia të tjera është e martuar me një burrë të bardhë, dhe tjetra ende e pamartuar i pëlqen vetëm zotërinjtë e zinj (jo të llojit geto). Dhe unë i dua të gjitha motrat e mia dhe bashkëshortet e tyre, edhe pse ata e dinë që besoj në IDEAL, ne të gjithë duhet të qëndrojmë brenda racës sonë, ndarjes sonë natyrore të dhënë nga Zoti. Festoni diversitetin! Mos e shkatërro. Dallimet tona të dhëna nga Zoti nuk duhet të na ndajnë. Shikoni Ylberin ku çdo ngjyrë mbetet e veçantë dhe e veçantë!

Më vjen keq që ju qartë mendoni se trupi i Krishtit është një përvojë racore kur qeniet shpirtërore nuk janë të lidhura me përkufizime si raca dhe etnia.

Më vjen keq që vazhdoni të jeni të verbër ndaj dallimeve të mëdha midis KOMBIT dhe KISËS. Njerëzit me mendje shpirtërore ende udhëhiqen nga ligji i Perëndisë, duke besuar se Ati e di më së miri, dhe ai vazhdimisht thotë se një grua nuk mund të predikojë dhe johebrenjtë nuk duhet të sundojnë mbi izraelitët dhe çdo komb ka vendin e tij të duhur.

Kur të jemi plotësisht qenie shpirtërore, ne do të jemi anëtarë të familjes-mbretërisë së Perëndisë, duke qenë fjalë për fjalë të rilindur, të transformuar nga njeriu në hyjnor, dhe më pas do ta kapërcejmë mishin, duke u bërë Qenie Frymë të vërtetë ashtu si Perëndia Atë dhe Jezu Krishti në karakter dhe përbërje!

Video about 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals

You can see more content about 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals on our youtube channel: Click Here

Question about 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals

If you have any questions about 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals, please let us know, all your questions or suggestions will help us improve in the following articles!

The article 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals was compiled by me and my team from many sources. If you find the article 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals helpful to you, please support the team Like or Share!

Rate Articles 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals

Rate: 4-5 stars
Ratings: 4940
Views: 48844638

Search keywords 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals

1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals
way 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals
tutorial 1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals
1 Which Of The Following Is Are Unique To Animals free
#Race #Matters

Source: https://ezinearticles.com/?Race-Matters&id=101706